Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

O SDRUŽENÍ

Občanského Sdružení Jiřího Rouše ZA PRÁVA HENDIKEPOVANÝCH Třebíč, z.s. (dále jen
„spolek“) mají své sídlo v Třebíči, na adrese Vltavinská 1376, PSČ 67403.

Poznámka:

Na druhé členské schůzi  dne 28.7. 2019 byl změněn název sdružení na ZPH – PRÁVA HENDIKEPOVANÁCH, z.s. a byli změněny stanovy.

 

 

Účel spolku
Účelem spolku je ochrana, propagace a podpora všech zdravotně hendikepovaných a seniorů.

Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu
jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o hendikepované, seniory, pod.,
b) analýzy, komentování a propagace právních instrumentů na ochranu
hendikepovaných a seniorů.
c) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci
ohrožení a rozvoji populace hendikepovaných a seniorů,
e) organizování kampaní a petičních aktivit,
f) propagace aktivit spolku a osvěta v právech a péči o hendikepované a seniory
např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,
g) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
h) poradenské a konzultační činnosti,
i) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se hendikepovaných
a seniorů,
j) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy práv a
péče hendikepovaných a seniorů,
k) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
l) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy hendikepovaných a
seniorů,
m) realizace projektů směřujících k ochraně práv a péči o hendikepované a
seniory, na území ČR a EU.

Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na
základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí
rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají
osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit předsedu spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.