Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

NEW O HNUTÍ

Info o založení politického

hnutí ZA PRÁVA HENDIKEPOVANÝCH

 

Stanovy politického hnutí

„ZA PRÁVA HENDIKEPOVANÝCH“

Článek I.
Název, zkratka a sídlo

1. Název politického hnutí je ZA PRÁVA HENDIKEPOVANÝCH
(dále jen „Hnutí“) a může používat zkratku ZPH.
2. Sídlem Hnutí je Třebíč.

Článek II.
Programové cíle

1. Předmětem činnosti hnutí je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb. o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.
2. Hnutí se zaměří na výkon samospráv, zejména v Třebíči se zvláštním zaměřením na potřeby hendikepovaných a seniorů

ve všech oblastech života, které orgány svým rozhodováním ovlivňují.
3. Hnutí bude usilovat o to, aby, se dostávalo více pozornosti zejména hendikepovaným a
seniorům, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro
všechny sociální skupiny.
4. Hnutí se zaměří na to, aby se zejména rozvíjela občanská společnost ke spokojenosti
hendikepovaných a seniorů z hlediska zajištění základních funkcí obce, respektování i
otevřenosti k novým trendům, využívání veřejného prostoru i rozšiřování nabídky služeb
a aktivit pro občany.
5. Hnutí bude prosazovat, aby zastupitelstva hospodařila efektivně a transparentně, aby ve
spolupráci s ostatními, zejména dokázala co nejlépe uhájit zájmy svých občanů v mnohdy
spletitých podmínkách struktur a kompetencí veřejné správy.
6. Hnutí si klade za cíl, aby občané byli na svoji zemi hrdí a považovali ji za správný domov
pro sebe i pro své děti, za domov, na jehož spokojeném životě se sami aktivně podílejí.
7. Hnutí napomáhá aktivní účasti občanů ve veřejném životě ve své obci, v místě, kde žijí. A
to i těch občanů, kteří nemají ambice angažovat se ve vyšších patrech politiky.
8. Hnutí svým zaměřením navazuje na činnost a program spolku ZPH, který od roku 2018.
usiloval a usiluje nejen o pokračování péče a pomoc hendikepovaným a seniorům, ale i o
celkové zlepšování podmínek života a spokojené.
9. Hnutí bude spolupracovat se všemi subjekty, ochotnými napomoci mu v této uvedené
činnosti. Bude podporovat všechny aktivity, které odpovídají programovým cílům hnutí.
10. Program bude konkretizován v závislosti na výsledcích a rozhodnutí členské schůze,
zásadně před příslušnými volbami, kterých se bude hnutí zúčastňovat.

Článek III.
Členství v hnutí

 

1. Členem Hnutí (zákon č. 451/1991 Sb.) může být každý občan České republiky starší 18 let, který svým podpisem na přihlášce stvrdil souhlas se stanovami a programem hnutí, s těmito stanovami a programem hnutí souhlasí.
2. Souběžné členství v jiné politické straně či hnutí je neslučitelné s členstvím v Hnutí ZPH.
3. Prvními členy hnutí se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru
se stávají členy hnutí dnem doručení sdělení Ministerstva vnitra o registraci Hnutí ZPH
pověřenému členu přípravného výboru. K jejich členství není potřeba schválení výborem.
Členové přípravného výboru svolají ustavující členskou schůzi do 90 dnů od doručení sdělení Ministerstva vnitra o registraci hnutí. Do doby ustavující schůze a volby výboru
rozhodují o přijetí nových členů a jednají za hnutí členové přípravného výboru.
4. Občan se stává členem Hnutí ZPH podpisem přihlášky a většinovým rozhodnutím
(nadpoloviční většinou přítomných členů) výboru a zaplacením členského příspěvku.
5. Dokladem o členství v Hnutí ZPH je členská legitimace.
6. Členství v Hnutí ZPH zaniká vystoupením člena písemným prohlášením doručeným
výboru Hnutí ZPH, nezaplacením členského příspěvku za daný kalendářní rok, ztrátou
nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena, úmrtím, nebo vyloučením člena.
Členství v Hnutí ZPH nelze přerušit ani pozastavit.
7. O vyloučení člena Hnutí ZPH rozhoduje výbor, a to nadpoloviční většinou přítomných členů, kdy vyloučit člena je možno pouze v případě hrubého opakovaného porušení stanov nebo v případě, že aktivně vystupuje na veřejnosti proti programu a zájmům hnutí.
Vyloučení musí předcházet písemné upozornění.
8. Člena Hnutí musí výbor vyloučit, dozví-li se, že byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin po dni vzniku členství v Hnutí.
9. Návrh na vyloučení může podat kterýkoli orgán Hnutí. Doručením návrhu je zahájeno řízení, které musí být uzavřeno do 60 dnů.
10. Vyloučený člen může podat odvolání do 15 dnů od doručení usnesení o vyloučení ke Kontrolní komisi. Její rozhodnutí je konečné. Odvolání má odkladný účinek.
11. V případě méně závažného provinění může výbor a Kontrolní komise udělit členovi napomenutí.
12. Registrovaní příznivci Hnutí („dále jen příznivci“) jsou osoby, které nejsou členy Hnutí, ale podporují ho a mají zájem podílet se na činnosti Hnutí. Registrovaným příznivcem hnutí se osoba stává schválením přihlášky výborem Hnutí prostou většinou hlasů.
Registrovaní příznivci mají právo účastnit se členské schůze Hnutí, nemohou však hlasovat ani být voleni do orgánů hnutí, ale mohou být navrženi Hnutím do zastupitelských sborů a poradních orgánů těchto sborů (komise, výbory). Registrovaní příznivci mají povinnost dodržovat stanovy Hnutí, respektovat rozhodnutí orgánů Hnutí a jednat v souladu s programovými cíli Hnutí. Registrovaným příznivcem Hnutí přestává
být osoba po doručení písemného oznámení o ukončení spolupráce s Hnutím nebo rozhodnutím výboru.
13. Vedením agendy evidence členů a příznivců je pověřen jeden člen výboru Hnutí. Členové a příznivci jsou evidováni odděleně.

Článek IV.
Práva a povinnosti člena

1. Člen Hnutí má právo:
a) volit a být volen do všech orgánů Hnutí, účastnit se osobně v souladu s těmito stanovami tvorby programu Hnutí, vyjadřovat své názory, podávat návrhy, dotazy, podněty a stížnosti orgánům Hnutí a být informován ve lhůtě do 1 měsíce o výsledku
jejich projednání.
b) účastnit se členské schůze Hnutí a rozhodovat na ní
c) na přístup ke všem písemnostem, které se týkají Hnutí
d) podílet se na praktické činnosti Hnutí.
2. Člen Hnutí má povinnost:
a) dodržovat stanovy a dodržovat a prosazovat program Hnutí,
b) platit členské příspěvky, které se vybírají nejméně jednou za rok ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze,
c) aktivně se účastnit činnosti Hnutí, dodržovat rozhodnutí a usnesení orgánů Hnutí a dbát o dobré jméno Hnutí.

Článek V.
Organizační struktura a orgány hnutí ZPH

1. Hnutí prozatím nevytváří organizační jednotky.
2. Orgány Hnutí jsou:
a) členská schůze
b) výbor
c) Kontrolní komise
3. Nejvyšším orgánem Hnutí je členská schůze. Schází se podle potřeby, minimálně jednou
za rok. Jejími členy jsou všichni členové hnutí, kteří se jí zúčastní. Členská schůze
schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Hnutí za uplynulý kalendářní rok a
rozpočet na další období. Volí a odvolává výbor Hnutí, Kontrolní komisi.
4. Členská schůze rozhoduje o změnách stanov.
5. Členská schůze si může vyhradit rozhodování o jakékoliv záležitosti Hnutí, pokud z
obecně závazných právních předpisů nebo těchto stanov nevyplývá, že tato záležitost je
vyhrazena jinému orgánu.
6. Členskou schůzi svolává výbor. Členskou schůzi je též možno svolat do jednoho měsíce
od doby, kdy o její svolání požádá nejméně 1/3 registrovaných členů Hnutí. Pozvánku na
členskou schůzi musí obdržet všichni členové Hnutí v písemné nebo elektronické formě
minimálně 7 dní před datem jejího konání. Členská schůze je usnášení schopná, je-li
přítomna buď nadpoloviční většina všech členů Hnutí, nebo alespoň všichni členové
výboru a Kontrolní a smírčí komise.
7. Výbor Hnutí má tři členy. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Výbor je zejména
odpovědný za řádné hospodaření hnutí, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska.
Rozhodnutí výboru je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů, minimální počet přítomných
členů výboru potřebný pro usnášení schopnost je 3. V případě potřeby je možné hlasování
členů výboru mimo schůzi výboru tzv. per rollam.
8. Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu Hnutí. Předseda i
místopředseda Hnutí jsou statutárním orgánem Hnutí a jsou oprávněni každý samostatně
za Hnutí jednat, činit právní úkony a podepisovat. Podepisování se provádí tak, že k
vytištěnému nebo nadepsanému názvu či zkratce hnutí připojí předseda či místopředseda
svůj podpis s uvedením funkce.
9. Kontrolním, revizním orgánem Hnutí je Kontrolní komise (dále jen „KK“), která má tři
členy včetně předsedy.
10. Předsedu KK volí členové KK ze svého středu. Předseda předkládá jedenkrát ročně na
členské schůzi zprávu o činnosti KK.
11. Kontrolní komise rozhoduje o sporech mezi orgány a členy Hnutí, přísluší jí závazný
výklad stanov, dodržování stanov a vnitrostranických předpisů Hnutí, dodržování
politického programu, cílů a hlavních úkolů Hnutí a provádí kontrolu hospodaření Hnutí.
Je ve své činnosti na ostatních orgánech Hnutí nezávislá a její závěry jsou projednány na
nejbližší členské schůzi. Všichni členové Hnutí jsou povinni s KK úzce spolupracovat a
poskytovat jejím členům požadované informace, písemné materiály apod. a na požádání
se účastnit jednání KK.
12. KK svým rozhodnutím může pozastavit usnesení orgánu Hnutí, které je v rozporu s
vnitřními předpisy Hnutí nebo obecně závaznými právními předpisy. Současně vyzve orgán, který napadené usnesení přijal, k jeho zrušení či změně a nestane-li se tak, rozhodne o platnosti členská schůze.
13. Funkční období všech volených orgánů je dvouleté a jejich členové mohou být voleni opakovaně.

 

Článek VI.
Hospodaření Hnutí

 

1. Hospodaření Hnutí s vlastním majetkem a finančními prostředky se řídí zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, platnými pro politické strany a politická hnutí. Hnutí je právnickou osobou a odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Hnutí za závazky Hnutí neodpovídají ani neručí.
2. Příjmem Hnutí mohou být příspěvky ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních
nákladů či na činnost hnutí, příspěvky z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků
a obcí, příspěvky vlastních členů, dary a dědictví, příjmy z pronájmu a prodeje movitého a
nemovitého majetku, úroky z vkladů, příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných
právnických osob podle §17 odstavce 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích, příjmy z pořádání tombol, kulturních,
společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, půjčky a úvěry.
3. Výši ročních členských příspěvků navrhuje výbor a schvaluje členská schůze.
4. K rozhodnutí o nabývání nemovitého majetku ve prospěch hnutí a nakládání s ním je
oprávněn výbor Hnutí.
5. Finanční hospodaření Hnutí se řídí rozpočtem, schváleným jednou ročně členskou schůzí.
6. Hospodaření hnutí podrobně upravuje hospodářská směrnice schvalovaná výborem Hnutí.
7. Majetek Hnutí je vlastnictvím Hnutí jako celku a jednotliví členové, či orgány, kterým byl
svěřen do užívání, s ním musí nakládat s péčí řádného hospodáře, užívat jej pouze ke
stanoveným účelům a starat se o jeho hospodárné a účelné využití.

 

Článek VII.
Společná a závěrečná ustanovení

 

1. Tyto stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.
2. Změny těchto stanov jsou přijímány členskou schůzí Hnutí. Nezbytné dílčí změny ve stanovách vyplývající ze změn platných právních předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních orgánů je oprávněn činit i výbor Hnutí.
3. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli orgánu Hnutí o kterékoli věci přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
4. Hnutí zaniká způsoby stanovenými zákonem, zejména dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jinou politickou stranou či politickým hnutím. Rozhodnutí o zrušení hnutí či o
jeho sloučení je oprávněna učinit pouze členská schůze Hnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě zrušení Hnutí rozpuštěním, pokud poslední členská schůze nerozhodne jinak, bude likvidační zůstatek Hnutí rozdělen rovným dílem mezi členy. K zániku hnutí dochází dnem vymazání hnutí ze seznamu.

V Třebíči dne, 16.9.2019
Přípravný výbor politického hnutí ZPH:
Radek Rouš, Daniel Rouš, Aleš Rouš
z pověření výborem spolku ZPH

__________________________________________________________________

INFORMACE
k petici za vznik politického hnutí
ZA PRÁVA HENDIKEPOVANÝCH

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech Vám předkládáme k podpisu petici za vznik politického hnutí ZA PRÁVA
HENDIKEPOVANÝCH. Pod stejnojmennou značkou a zkratkou ZPH (ZPHTR) působíme v Třebíči od roku 2018 jako zapsaný spolek (dříve občanské sdružení). Chceme úspěšně vstoupit do komunální politiky v roce 2022. Chceme se stát respektovaným subjektem na lokální politické scéně, zastupujícím zájmy především hendikepovaných a seniorů. Subjektem, který je zaměřen na problematiku hendikepovaných, seniorů a péče o ně a jejich problematiky, převážně v Třebíči, v kterém bydlíme. Máme také další ambice na působení ve vyšších patrech politiky.
Ve své činnosti chceme nadále pokračovat, avšak formou politického hnutí. Tuto změnu schválila členská schůze spolku ZPH na své členské schůzi dne 15.9.2019 a její realizace, resp. registrace podle § 6 zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, je klíčovým bodem plánu na rok 2019-2022.
Pro registraci na MV ČR potřebujeme na petiční archy získat alespoň tisíc podpisů občanů ČR, kteří podporují vznik politického hnutí Občané za spokojené bydlení. Tímto žádáme o podporu i Vás!

Naše programové cíle:

Hnutí se zaměří na výkon samosprávy v Třebíči se zvláštním zaměřením na potřeby
hendikepovaných a seniorů ve všech oblastech života, které orgány Třebíče svým rozhodováním ovlivňují (bezpečnost, bytová politika, doprava, financování, informační služby, kultura, sociální péče, rozvoj, správa prodej majetku, školství, volnočasové aktivity, životní prostředí apod.) Hnutí bude usilovat o to, aby Třebíč zůstala důstojným místem zejména pro hendikepované a seniory, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny.
Hnutí se zaměří na to, aby se zejména rozvíjela spolupráce ke spokojenosti hendikepovaných a
seniorů z hlediska zajištění základních funkcí obce, respektování tradic i otevřenosti k novým
trendům, využívání veřejného prostoru i rozšiřování nabídky služeb a aktivit pro občany.
Hnutí bude prosazovat, aby Třebíč hospodařila efektivně a transparentně, aby ve spolupráci s
ostatními, zejména sousedními městy, krajským úřadem apod. a dokázala co nejlépe uhájit zájmy svých občanů v mnohdy spletitých podmínkách struktur a kompetencí veřejné správy.
Hnutí si klade za cíl, aby občané byli na svoji obec hrdí a považovali ji za správný domov pro sebe i pro své děti, za domov, na jehož spokojeném životě se sami aktivně podílejí.
Hnutí napomáhá aktivní účasti občanů ve veřejném životě ve své obci, v místě, kde žijí. A to i těch občanů, kteří nemají ambice angažovat se ve vyšších patrech politiky.
Hnutí svým zaměřením navazuje na činnost a program spolku ZPH, který od roku 2018 usiloval
usiluje nejen o pokračování, ale i o celkové zlepšování podmínek života a spokojené bydlení v městě Třebíči. Hnutí bude spolupracovat se všemi subjekty, ochotnými napomoci mu v této uvedené činnosti. Bude podporovat všechny aktivity, které odpovídají programovým cílům hnutí.Program bude konkretizován v závislosti na výsledcích a rozhodnutí členské schůze, zásadně před  příslušnými volbami, kterých se bude hnutí zúčastňovat.

Návrh stanov hnutí je zveřejněn na stránce https://zphtr.cz/o-hnuti

nebo http://zaprava-hendikepovanych.cz/

Proč přeměna spolku na hnutí?
Od roku 2018 působíme v oblasti „sociální politiky“, kde se snažíme pomáhat a podpořit
potřebné, zejména hendikepované a seniory v Třebíči. Jedná se o hlavní formu
realizace naší činnosti, ve které chceme i nadále pokračovat.
Zohledňujeme reálné možnosti ve sběru podpisů oprávněných voličů na volební petici pro
podání kandidátní listiny do komunálních voleb. Získat potřetí mnoho tis. podpisů od
občanů Třebíče, by v příštích letech nebylo jednoduché.
Formou hnutí bude jednoznačně určen subjekt kandidující ve volbách a jeho vztah k členské
základně. Spolek a sdružení nezávislých kandidátů totiž fungují podle různých zákonů.
Co znamená podpis pod peticí?
Podpis Vás k ničemu nezavazuje. Vyjadřuje pouze podporu vzniku politického hnutí pro účely jeho registrace na MV ČR podle zákona. Přidat svůj podpis tak může každý plnoletý občan ČR, kterému není lhostejná správa obce a politika založená na principech demokracie, soutěže a aktivní občanské společnosti. A to dokonce i v případě, že je členem nebo příznivcem jiné strany.
Jaké máme programové cíle? Základní myšlenky ZPH samozřejmě zůstávají. Vznikli jsme jako spolek, který chce napomoci tomu, aby byl na radnici Třebíče slyšet hlas občanů. Do voleb v roce 2022 vstoupíme s programem zahrnujícím širokou škálu témat,

nebo http://zaprava-hendikepovanych.cz/

www.zphtr.cz/o-hnutí, hnuti@zphtr.cz
ZPH Vltavinská 1376, 674 03 Třebíč 3

včetně pokračování pomoci a veškeré podpory hendikepovaným a seniorům, bytové politiky a dalších. Cokoliv prosadit však znamená získat potřebnou většinu hlasů, tedy podporu i od dalších subjektů. Každopádně se budeme i nadále věnovat všem tematickým oblastem, kterými se orgány městské zabývají při výkonu samosprávy (bezpečnost, bytová politika, doprava, financování, informační služby, kultura, sociální péče, rozvoj, správa a prodej majetku, školství, volnočasové aktivity, životní prostředí apod.).
Rámcový program je obsažen i v úvodní části stanov hnutí, ve které uvádíme následující body:
Hnutí se zaměří na výkon samospráv, zejména v Třebíči se zvláštním zaměřením na potřeby
hendikepovaných a seniorů ve všech oblastech života, které orgány svým rozhodováním
ovlivňují.
Hnutí bude usilovat o to, aby, se dostávalo více pozornosti zejména hendikepovaným a
seniorům, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny. Hnutí se zaměří na to, aby se zejména rozvíjela občanská společnost ke spokojenosti hendikepovaných a seniorů z hlediska zajištění základních funkcí obce, respektování i otevřenosti k novým trendům, využívání veřejného prostoru i rozšiřování nabídky služeb a aktivit pro občany.
Hnutí bude prosazovat, aby zastupitelstva hospodařila efektivně a transparentně, aby ve
spolupráci s ostatními, zejména dokázala co nejlépe uhájit zájmy svých občanů v mnohdy
spletitých podmínkách struktur a kompetencí veřejné správy.
Hnutí si klade za cíl, aby občané byli na svoji zemi hrdí a považovali ji za správný domov pro
sebe i pro své děti, za domov, na jehož spokojeném životě se sami aktivně podílejí.
Hnutí napomáhá aktivní účasti občanů ve veřejném životě ve své obci, v místě, kde žijí. A to i
těch občanů, kteří nemají ambice angažovat se ve vyšších patrech politiky.
Hnutí svým zaměřením navazuje na činnost a program spolku ZPH, který od roku 2018.
usiloval a usiluje nejen o pokračování péče a pomoc hendikepovaným a seniorům, ale i o
celkové zlepšování podmínek života a spokojené.
Hnutí bude spolupracovat se všemi subjekty, ochotnými napomoci mu v této uvedené činnosti.
Bude podporovat všechny aktivity, které odpovídají programovým cílům hnutí.
Program bude konkretizován v závislosti na výsledcích a rozhodnutí členské schůze, zásadně
před příslušnými volbami, kterých se bude hnutí zúčastňovat.

Úplné znění návrhu stanov hnutí je zveřejněno na stránce https://zphtr.cz/o-hnuti

nebo http://zaprava-hendikepovanych.cz/

Chtěli byste se na něco zeptat?
V případě jakýchkoliv nejasností jsme Vám k dispozici. Můžete zaslat dotaz emailem na adresu
hnuti@zphtr.cz, domluvit si, schůzku ZPH, Vltavinská 1376, Třebíč. Sledujte též naše webové
stránky www.zphtr.cz/o-hnutí a facebook.com/hnutiZPH kde budeme
přinášet další informace.

Přípravný výbor politického hnutí ZPH:

Radek Rouš, Daniel Rouš, Aleš Rouš,

z pověření výborem spolku ZPH

nebo http://zaprava-hendikepovanych.cz/

www.zphtr.cz/o-hnutí, hnuti@zphtr.cz
ZPH Vltavinská 1376, 674 03 Třebíč 3


Dokumenty včetně petice v PDF.

petiční arch hnutí ZPH

podpisový leták ZPH

stanovy hnutí ZPH

Web Petice 24